Перегляд публікацій

Маршалок Тарас Ярославович

Рік публікації: Всі 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Маршалок Т. Я. Регіональні особливості податкового навантаження в Україні / Т. Я. Маршалок // Світ фінансів. 2009. – Вип. 2(19). – С. 135–142.

Маршалок Т. Я. Вектори оптимізації податкового навантаження в Україні / Т. Я. Маршалок // Вісник Тернопільського національного університету. – 2009. Вип. 3. – С. 42–49.

Прагматика застосування ВВП при дослідженні податкового навантаження

Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. – Зб. тез доповідей VІ міжн. наук.-практ. конференції молодих вчених. – Тернопіль : Ек. думка, 2009. – Ч. 2. – C. 143-144

Региональные аспекты налоговой нагрузки

Актуальные проблемы налоговой политики : сборник статей Международной науч.-практ. конф. – Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2009. – С. 162-167

Регіональні особливості податкового навантаження в Україні

Світ фінансів. – Тернопіль: Ек. думка, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 135-142.

 

Проблематика визначення податкового навантаження в Україні

Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін: збірник матеріалів доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 22-23 жовтня 2009 року) – С. 223-225.

Вектори оптимізації податкового навантаження в Україні

Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Ек. думка, 2009. – Вип. 3. – С. 42-49

 

Кизыма А. Я., Маршалок Т. Я. Регулирующие аспекты влияния налоговой политики на процессы потребления / А. Я. Кизыма, Т. Я. Маршалок // Научный информационный журнал «Бизнес информ». 2006. – № 9 (327). – С. 59–62.

Орієнтири розвитку ефективного податкового регулювання в структурі фіскальної політики України

Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. – Зб. тез доповідей IIІ міжн. наук.-практ. конференції молодих вчених. – Тернопіль : Ек. думка, 2006. – Ч. 2. – C. 185-187.

Регулирующие аспекты влияния налоговой политики на процессы потребления

Научный информационный журнал «Бизнес информ»

№ 9, 2006г. (327)

Податкова система України: минуле і сьогодення

Інтеграційні процеси та розвиток фінансової системи України : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 листопада 2006 року). – Х.: ФОП Лібуркіна Л.М., 2006. – С. 224 – 28 - 30.

 

Проблематика дослідження функцій податку

Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. – Зб. тез доповідей IV міжн. наук.-практ. конференції молодих вчених. – Тернопіль : Ек. думка, 2007. – Ч. 2. – C. 197-199

Проблематика податкового регулювання доходів громадян

Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки : матеріали міжнародної наук.-практ. конференції. Тези доп. (24–26 жовтня) відп. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль, 2007. – С. 116-118

Прагматизм податкового регулювання в Україні

Фінансові ринки та інститути : матеріали міжнародної наук.-практ. конференції. Тези доп. (7–8 грудня). – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – Т. 2. – С. 80-83

 

Годованець О.В., Маршалок Т. Я. Податкове навантаження: важливий чинник соціально-економічної стратегії держави / О. В. Годованець, Т. Я. Маршалок // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – В. 3(19). С. 85–89.

Прагматика податкового навантаження

Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. – Зб. тез доповідей V Ювілейної міжн. наук.-практ. конференції молодих вчених. – Тернопіль : Ек. думка, 2008. – Ч. 2. – С. 142-144

Податкове навантаження: важливий чинник соціально-економічної стратегії держави

Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, випуск 3 (19), 2008 р. – С. 85-90

 

Маршалок Т. Я. Роль макроекономічних показників при визначенні податкового впливу на економіку / Т. Я. Маршалок // Управління розвитком. – 2010. № 4(80). – С. 2326.

Маршалок Т. Я. Концептуальна парадигма податкових відносин в контексті «справедливого оподаткування» / Т. Я. Маршалок // Світ фінансів. 2010. – Вип. 2. – С. 52–61.

Макроекономічна парадигма розрахунку податкового навантаження

Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. – Зб. тез доповідей VІІ міжн. наук.-практ. конференції молодих вчених. – Тернопіль : Ек. думка, 2010. – Ч. 2. – С. 142-144

Роль макроекономічних показників при визначенні податкового впливу на економіку

Управління розвитком : Збірник наукових робіт. – Харків : ХНЕУ, 2010. – № 4 (80). – С. 23-26

Концептуальна парадигма податкових відносин в контексті «справедливого оподаткування»

Світ фінансів. – Тернопіль: Ек. думка, 2010. – Вип. 2. – С. 52-61

 

Теоретична та методологічна концептуалізація перекладання податків

Світ фінансів. – Тернопіль: Ек. думка, 2011. – Вип. 3. – С. 101-112

Теорії перекладання податків: історичні аспекти та сучасні особливості

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Тернопіль, 1-2 лютого 2011 р.) / відп. ред. С. Юрій. – Тернопіль, 2011. – С. 130 – 132.

Дивергенція понять «рівень оподаткування», «податковий тягар», і «податкове навантаження»

Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. – Зб. тез доповідей VІІІ міжн. наук.-практ. конференції молодих вчених. – Тернопіль : Ек. думка, 2011. – Ч. 2. – С. 125-126.

Фіскальні та регулюючі ефекти справляння податків та податкових платежів в Україні

Сталий розвиток економіки. – м. Хмельницький: СМП «Тайп», 2011. - № 6. С.  

 

Механізм відшкодування ПДВ: проблеми та шляхи вирішення

Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. – Зб. тез доповідей ІІ міжн. наук.-практ. конференції молодих вчених. – Тернопіль : Ек. думка, 2005. – Ч. 2. – С. 130-132

Податкове регулювання в структурі інструментів державного регулювання перехідних економік

Оподаткування у промисловому  регіоні:  теорія, практика та перспективи розвитку : матеріали V-ої Міжрегіональної науково-практичної конференції. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2005. – С.