Перегляд публікацій

Заклекта-Берестовенко Олена Святославівна

Рік публікації: Всі 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2005 2004

Підвищення ефективності розвитку персоналу як результат вдосконалення управління. /Вісник ТНЕУ,2009 

Вдосконалення сучасних методів мотивації персоналу в системі управління фірмою

Тези

Матеріали другої міжнародної наукової конференції „Розвиток підприємницької діяльності в Україні: історія та сьогодення”. Тернопіль, 2004. – С. 118-119.

 

Соціальна політика на етапі реформування суспільства

Стаття

(фахове

видання)

Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. –  2004. –   №4. – С. 5-10.

Професійне навчання як умова підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства

Тези

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / За ред. д.е.н., проф. Литвина Б.М. – Тернопіль: Принтер-інформ, 2005. – С. 236-239.

Удосконалення методів мотивації персоналу в трансформаційній економіці України

Стаття

(фахове

видання)

Галицький економічний вісник –  2005. –  №2(6). – С. 21-26

Управління проектами навчання персоналу підприємства

Стаття

(фахове

видання)

Теоретичні та практичні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 7. (за заг. ред. проф.. Єханурова Ю.І., проф. Шегди А.В.) – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2005. – С. 272-277.

Людський фактор у впровадженні бюджетного планування на вітчизняних підприємствах

Стаття

(фахове

видання)

Україна: аспекти праці. –   2005. – №5. – С. 47-51

 

Методи оцінки ефективності інвестицій у розвиток персоналу підприємства

Стаття

(фахове

видання)

Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие: Сб. науч. тр. в 3т. – Т.3. /НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти; Редкол.: Амоша А.И. (отв. ред.) и др. – Донецк, 2006. – С. 234-240.

 

Сучасний стан інвестування заходів з розвитку персоналу на українських підприємствах

 

Стаття

(фахове

видання)

Світ фінансів. – Випуск 1(10),березень, 2007. – С. 176-185.

Теодор Шульц і Артур Льюїс: дослідники проблем країн, що розвиваються і людського капіталу (у співавторстві)

Стаття

(фахове

видання)

Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. –  №1. – С. 119-127.

Чинники та показники ефективності інвестицій у заходи з розвитку персоналу підприємств

Стаття

(фахове

видання)

Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – Т.1. Ч.1. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 280-286.

Суть та класифікація інвестицій у розвиток персоналу підприємства

Стаття

(фахове

видання)

Теоретичні та практичні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 14. (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.) – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2007. – С. 232-237

Теоретичні аспекти розвитку персоналу

Стаття

(фахове

видання)

Наука молода. – 2007. – Випуск 7. – С. 137-140.

 

1. Заклекта-Берестовенко О.С. Державна підтримка розвитку персоналу вітчизняних підприємств / О.С. Заклекта-Берестовенко // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2010. – Випуск 15. – С. 110-112. (0,25 д.а.)

2. Заклекта-Берестовенко О.С. Податкове стимулювання інноваційної діяльності / О.С. Заклекта-Берестовенко // Управління розвитком. – 2010. – № 4. – С. 85-87. (0,2 д.а.)

3. Заклекта-Берестовенко О.С. Класмфікація товарів як елемент митно-тприфного регулювання зовнішньоекономічної діяльності / О.С. Заклекта-Берестовенко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції  «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації». – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2010. – С. 43-45.

4. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з курсу “Основи наукових досліджень”, для студентів факультету фінансів денної форми навчання, спеціальностей «Оподаткування» та «Фінанси в системі митних органів». – Тернопіль : ТНЕУ, 2010.

 

5. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з курсу «Податкова система», для студентів факультету аграрної економіки і менеджменту денної форми навчання, напряму підготовки «Менеджмент і адміністрування», фахового спрямування «Менеджмент технічного сервісу» та «Менеджмент і правове забезпечення підприємств АПВ». – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. 

1. Заклекта-Берестовенко О. Причини ухилення від оподаткування та шляхи їх усунення / О. Заклекта-Берестовенко, Т. Стаднік // Наука молода. – 2011. – Вип. 15. – С. 169-173.

2. Заклекта-Берестовенко О. Інструменти активізації інвестиційної та інноваційної діяльності в системі оподаткування прибутку підприємств / О. Заклекта-Берестовенко, Т. Ковалик // Напрями розбудови податкової системи України в умовах утвердження ринкової економіки. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Тернопіль, 1-2 лютого 2011 р.) / відп. ред. С.І. Юрій. – Тернопіль, 2011. –  С. 94-96.

 1. Заклекта-Берестовенко О.С. Оптимізація податкових платежів підприємства в умовах гнучкого інституційного середовища / О.С. Заклекта-Берестовенко // Модернізація та суспільний розвиток економіки країни: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Сімферополь, 25-26 січня 2013 року) / Наукове об’єднання «Economics». – Сімферополь: НО «Economics», 2013. – С. 139-140.

2. Заклекта-Берестовенко О.С. Фіскальне та регулююче значення митних платежів в умовах поглиблення інтеграційних процесів / О.С. Заклекта-Берестовенко, Д.Д. Ткаченко // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів: зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 12-13 квітня 2013 р.: в 2 ч. / Держ. подат. служба України; Нац. унів. ДПС України. – Ірпінь: ВЦ НУДПСУ, 2013. – Ч.1. – С. 49-50.

 1. Заклекта-Берестовенко О. Реформування діяльності Державної митної служби України / О. Заклекта-Берестовенко, І. Янусь // Перспективи розвитку фінансової системи України: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 19-20 квітня 2012 р.) – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С.329-331.

2. Заклекта-Берестовенко О.С. Шляхи підвищення ефективності розподілу фінансових ресурсів міста / О.С. Заклекта-Берестовенко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. Матеріали Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / відп. за випуск к.е.н., доц. Монастирський Г.Л. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 59-60.

3. Заклекта-Берестовенко О.С. Проблеми оподаткування фізичних осіб в Україні / О.С. Заклекта-Берестовенко // Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України: монографія/ під ред. А.І. Крисоватого. – Тернопіль: Вектор, 2012. – С. 205-219.

4. Заклекта-Берестовенко О.С. Амортизационная политика государства как фактор развития экономики / О.С. Заклекта-Берестовенко, О.Б. Демянюк, Л.В. Ревуцкая // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 4. – С. 378-384.

5. Заклекта-Берестовенко О.С. Податкова політика держави як фактор стратегічного управління розвитком персоналу підприємств/ О.С. Заклекта-Берестовенко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12 (38). –  С. 35-38.