Перегляд публікацій

Герчаківський Святослав Дем'янович

Рік публікації: Всі 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Моніторинг податкового потенціалу територій з використанням економіко-математичного моделювання. Науковий журнал «Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України». – Випуск 13. - 2009. – с.38-45

Парадигма регіональної фіскальної політики в контексті територіального розвитку. / Світ фінансів. - 2009. - № 1. – с. 23-31.

Теоретичний логос фіскальної децентралізації. /Регіональна економіка. – 2009. - № 2. – с. 32-41
 

Регіональна бюджетна політика: особливості формування дохідної бази місцевих бюджетів

Збірник наукових праць кафедри УТР і РПС “Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України”. 2001.Випуск 5. С.53-56

 

Податкові делікти: особливості та масштабність в Україні

Збірник наукових праць “Наукові записки ТДПУ ім. Гнатюка. Серія: Економіка”. – 2002. – №12. – С.133-136

Фінансова незалежність регіону: проблематика та прагматика розвитку в Україні

Збірник наукових праць кафедри УТР і РПС “Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України”. 2002. Випуск 7. С.248-251

Генезис місцевого оподаткування в умовах транзитивної економіки України

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції “Економічні проблеми ринкової трансформації України”. – 2002. – С.59-60.

 

Місцеве оподаткування в Україні: традиції, реалії та напрями вдосконалення

Фінанси України.2003.№2. С.44-49

Функціональна дилема прибуткового оподаткування громадян в Україні

Збірник наукових праць “Економічні проблеми теорії та практики”. – 2003. –Випуск 167. – С.120-124

Прагматизм місцевого оподаткування в Україні

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть”. – 2003. – С.231

Оподаткування реклами в Україні: стан і перспективи

Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток фінансово-кредитної системи України в умовах ринкових трансформацій». –2003. – С.167-169

Регіональні аспекти справляння ринкового збору в Україні

Збірник наукових праць кафедри УТР і РПС “Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України”. 2003. Випуск 8. С.100-103

Прагматизм справляння податку з реклами у вітчизняній фіскальній практиці

Збірник наукових праць Ради молодих вчених ТАНГ “Наука молода”. – 2003. – №1. – С.49-53

 

Розвиток податкової децентралізації в Україні

Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції “Управління у ХХІ столітті: погляд молодих вчених”. – 2004. – С.25-27

Податковий потенціал регіону: суть та об’єктивна необхідність визначення

Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період». – 2004. – С.45-47

Податки як інструмент розвитку територій: теоретичні та практичні аспекти використання

Збірник наукових праць Ради молодих вчених ТАНГ “Наука молода”. – 2004. – №2. – С.123-127

Проблемні аспекти формування податкових округів в Україні

Світ фінансів. – 2004. – Випуск 1. – С.97-108

Теоретичні та практичні аспекти визначення податкового потенціалу (податкоспроможно-сті) територій

Вісник ТАНГ. – 2004. – Випуск 4. – С.41-50

Прагматизм фінансового вирівнювання розвитку регіонів в Україні

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції „Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України”. – 2004. – С.16-18

  

Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України

 

К.:НДФІ. – 2004. – 400 с.

 

Індекс відносної податкоспроможності території в системі міжбюджетних відносин України

Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – 2005. – С.53-55

Детермінанти податкового регулювання в Україні: територіальний контекст

Збірник тез науково-практичної конференції молодих вчених. – 2005. – С.21-23

Теоретичні та практичні аспекти фіскального федералізму

 

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – 2005. – С.57-60

 

Бюджетно-податкові інструменти подолання дивергенцій територіального розвитку

 

Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – 2006. – С.89-91

СЕЗ і ТПР як інструмент подолання дивергенцій територіального розвитку

Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики». – 2006. –Випуск 211. – С.711-716

 

Теоретичні засади регіональної фіскальної політики

Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – 2007. – С.91-93

 

Моніторинг податкового потенціалу територій з використанням економіко-математичного моделювання

Науковий журнал «Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України». – 2008. – Випуск 13. – С.38-45

 

 1. Діагностика податкового потенціалу на локальному рівніЕкономічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: зб. тез доп. VІІ Між. наук.-практ. конф. молод. вчених. Ч. 2 / відп. за вип. Г.Л. Монастирський. – Тернопіль: Екон. думка. –2010. – С.59-61 2          -

2.      Прагматизм контролю у сфері бюджетного фінансування митної служби УкраїниУкраїнська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С.45-52                                                 

3.      Домінанти митного регулювання експортно-імпортних операцій на автомобільному ринку України // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – 2010. – Випуск 15. – С.339-346 

1. Митні аспекти переміщення транспортних засобів через кордон України //Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: зб. тез доп. VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених. Ч. 2 / відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль: Екон. думка. – 2011. – С.54-57     -

2. Фінансування діяльності митних служб: досвід Російської Федерації // Світ фінансів. – 2011.– Випуск 1. – С.232-236    

3. Зарубіжний досвід фінансування діяльності митних служб//Напрями розбудови податкової системи України в умовах утвердження ринкової економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.[Тернопільський національний економічний університет], (Тернопіль, 1-2 лют. 2011 р.) / М-во осв. і науки, ТНЕУ. – Тернопіль: Вектор, 2011. – С.66-69

4. Прагматизм протидії корупції в системі митних органів України     //         Економічний аналіз. – 2011. – Випуск 9. – С.92-96                           

5. Податкові аспекти державного регулювання інвестиційної діяльності в регіоні //         Збірник наукових праць «Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку». – Київ: ДКС Центр, 2011. – 238 с. 

6. Практикум з дисципліни «Митні розрахунки і звітність»               методичні вказівки         Тернопіль : Вектор, 2011. – 55 с.     

7. Митна справа.Навчальний посібник Тернопіль: Вектор, 2011. – 148 с.     

8. Практикум з дисципліни «Митна вартість та методи її визначення» методичні вказівки                                   Тернопіль: Вектор, 2011. – 63 с.      

9. «Фінансово-господарська діяльність митних органів»     методичні вказівки         Тернопіль: Економічна думка, 2011. – 32 с.

1. Протидія корупційним явищам в митній системі України      // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: зб. тез доп. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених. Ч. 2 / відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль: Екон. думка. – 2012. – С.42-44
2. Фіскальна оцінка митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні//Перспективи розвитку фінансової системи України: матер. Всеукр.наук-практ.конф. [Тернопільський національний економічний університет], / М-во осв. і науки / відп. За вип. І.С. Гуцал. –Тернопіль: ТНЕУ. – 2012. – С.323-325
3. Фіскально-регулюючі аспекти справляння мита в Україні     // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації" (26-27 квітня 2012, м. Чортків)
4.Податкова компонента активізації інноваційно-інвестиційних процесів: європейський досвід                                      стаття          Збірник матеріалів доповідей Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Публічне управління та регіональна політика в країнах Центральної та Східної Європи» (22 жовтня 2012 р., м. Форос). – С.181-185                               
5. Теоретичне обгрунтування та підходи моделювання податкового потенціалу територій                                Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України: монографія / Під ред. А.І. Крисоватого. – Тернопіль: Вектор, 2012. – 356 с.                                                           
6. Обеспечение финансово-экономической стабильности  региона: бюджетно-налоговыe аспекты                                    Стаття         Журнал «Налоги и финансовое право». – №3. – 2012. – С. 177-183.                                    

7. Взаємозв’язок оподаткування та регіонального розвитку: теоретична концепція в Україні; Фіскальна децентралізація: концептуальний логос та організаційні аспекти розвитку // Регіональна фіскальна політика: теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні:монографія / Під ред. А.І. Крисоватого. – Тернопіль: Економічна думка, 2012. – 402 с.