Перегляд публікацій

Луцик Анатолій Ігорович

Рік публікації: Всі 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Проблеми взаємозв’язку макроекономічних показників та податкового прогнозування. /Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник / за ред. Ткачук І.Г. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету. Вип..ІІІ. Том 1.- 2007. - С. 76-80. 

Проблеми взаємо-зв’язку макро-економіч-них показників та податко-вого прогнозу-вання

 

 

Стаття

(фахове видання)

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник / за ред.
Ткачук І.Г. –
Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного  університету імені В.Стефаника. – Вип.ІІІ. – Том 1. – 2007. – С.76–80.

Тіньова економіка та розміри податкових надходжень: діалектика взаємозалежності. / Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник / за ред. Ткачук І.Г. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, 2008.- Вип..IV. – Т.2.- С. 61- 66. 

Тіньова економіка та розміри податкових надход-жень: діалектика взаємо-залежності.

Стаття

(фахове видання)

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник / за ред.
І.Г. Ткачук. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, 2008. –  Вип..IV. – Т.2. – С.66–70

Adaptation of the taxation system of Ukraine to the requirements of European Union.

 

 

Стаття

Ukrainian-Polish cooperation in the context of globalization. –

Economics & Sociology. –№1. –  2008. – С.114–118

Оподатку-вання та економіч-ний розвиток України: прагматика взаємо-залежності та напрями вдоскона-лення

 

 

Тези

Інноваційні процеси економічного і соціального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: Тези доповідей Міжнародної конференції молодих учених і студентів (Тернопіль, 26–27 березня 2008.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. –  С.232–234.

Оптимізація податкового регулювання за умов кризового стану економіки. /Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник / за ред. Ткачук І.Г. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету. Вип..ІІІ. Том 1.- 2009.- С. 76 

Оптиміза-ція податко-вого регулюван-ня за умов кризового стану економіки

 

Стаття

(фахове видання)

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник / за ред.
Ткачук І.Г. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету. –Вип.V. – Том 1. – 2009. – С. 312–316

Податок на нерухомість – тест на демокра-тичність

Стаття

(фахове видання

Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2009. – №3. – С.130–135

Концепція поведінки працівників органів податкової служби України у контексті підвищення ефективності її діяльності

 

Стаття

Наука молода. Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. Випуск 2. – Тернопіль. – 2004. –  С.111–113

 

Зміст податкового контролю в системі норм податкового управління

 

 

Тези

Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації// ІІ міжнародна наукова-практична конференція молодих вчених. – Тернопіль. – 24 – 25 лютого 2005. – С.116–119

Податкове регулювання як засіб стимулю-вання економічної активності

 

 

Тези

Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання. XI Міжнародна науково-практична конференція (Луцьк, 3-5 червня 2005.). Волинський державний ун-тет ім. Л. Українки.– С.325–327

Модерніза-ція механізму протидії податковим ризиками

 

 

 

Тези

Оподаткування у промисловому регіоні: теорія, практика, перспективи розвитку// V Міжрегіональна науково-практична конференція (Донецьк, 18 листопада 2005.). –Донецьк: ДонДует  ім.Туган-Барановського, 2005. – С.141–143

 

1.           Луцик А.І. Проблематика та перспективи розвитку специфічного акцизного оподаткування в Україні./ А.І. Луцик//Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Випуск 15. – С.37–45

2.           Луцик А.І. Митна політика України як  стимулятор економіки в умовах інтеграційних процесів/ А.І. Луцик //Економічний аналіз: зб. наук. праць/ТНЕУ. – Економічна думка, 2010. – Вип. 7. – С. 91–93.

 1.           Луцик А.І. Податок на доходи фізичних осіб як індикатор соціального розвитку суспільства та досконалості оподаткування/ А.І. Луцик// Стратегічні  орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України: монографія /Під ред. А.І. Крисоватого. – Тернопіль: Вектор, 2012. – С.230-239

2. Луцик А.І. Використання податкового інструменту фіскальної політики за умов економічної кризи./ А.І. Луцик//Перспективи розвитку фінансової системи України: матер. всеукр. наук.-практ. конф. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С.338 – 340

 1.  Луцик А.І, Проблеми адміністрування податків та податкових реформ./А.І. Луцик.// ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів». – Кам­­­­’янець-Подільський. –  НУДПСУ, 2013. – С.99 –100

 

Можливості оптимізації нормативно-правового забезпечення податкового менеджмент-ту в Україні

 

 

 

 

Тези

Розвиток фінансової системи в умовах ринкових трансформацій: Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників. – 16–17 лютого 2006. – Т.1. – Вінниця: Книга-Вега, 2006. – С.315–317

Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання

 

 

Практикум

 

 

Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – 64с.

 

Ухилення від сплати податків: проблема, аналіз причин та наслідків

 

 

Стаття

(фахове видання)

Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 11. – Тернопіль: Видавництво Економічна думка. – 2002. – С.185–187

Проблеми організації державного податкового менеджмент-ту

 

Тези

Економічні проблеми ринкової трансформації. – Всеукраїнська науково-практична конференція. – Львів. – 3 – 4 грудня 2002. – С.153–154

Податки як інструмент фіскального адміністру-вання

 

Стаття

(фахове видання)

Фінанси України – 2002. – №9. – С.42–47

Этические аспекты взаимо-отношений субъектов налогового менеджмент-та

 

Стаття

Финансовая теория и политика современного государства. – Велико Тырново. – Болгария. – 2002.  – С.117–120

 

Організацій-ні засади державного податкового менеджмент-ту

 

Стаття

(фахове видання)

Фінанси України. – 2003. – №2. – С.28–32

Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Податкова система» для студентів інституту банківського бізнесу

 

 

Методичні вказівки

Тернопіль: ТАНГ. – 2002. – 56 с.

 

Податки і фіскальна політика

 

Навч. посібник

(гриф МОН України)

Лист №14/18.2 – 1833 від 06.11.2003р.

Тернопіль.–2003. – 312с.