Перегляд публікацій

Кізима Андрій Ярославович

Рік публікації: Всі 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

 Ризики у податковому прогнозуванні та плануванні./ Світ фінансів. - №2.- 2007.- с.93 -101.

Спеціальні податкові режими як інструменти податкового регулюваня. /Галицький економічний вісник, 2009. - №1. – С.117-127

 

Спеціальні податкові режими як інструмент податкового регулювання

Стаття (фахове видання)

Галицький  економічний вісник.- №1.- 2009 р.- с.117 – 127.

 


 

Актуальні аспекти податкового прогнозування та планування в Україні

Стаття (фахове видання)

Світ фінансів.- 2006.-№ 2.- с.66 -75

Оптимізація податкових ставок як метод податкового регулювання

Стаття (фахове видання)

Вісник ТАНГ.- 2006.- № 3.- с.95-100.

 

Податкове прогнозування і планування: прагматизм, проблематика та шляхи вдосконалення

Стаття (фахове видання)

Світ фінансів.-2006.- № 4.- с.67- 74

Регулирующие аспекты влияния налоговой политики на процесы потребления

 

Стаття (фахове видання)

Бізнес Информ.- № 9.-2006. - с.59-62.

 

 

 Ризики у податковому прогнозуванні  та плануванні

 

Стаття (фахове видання)

Світ фінансів.-2007. -  № 2.- с.93 -101.

Податкова амністія у системі податкового регулювання

Тези

Тези доповідей міжнародної науково – практичної конференції. «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки»  Тернопіль.- 2007.

Проблемні аспекти дефініції “державний податковий менеджмент”

Тези

Тези доповідей міжнародної науково – практичної конференції  “Фінансові ринки та інститути” .- 2007. –Харків.- с.56 - 58

 

Практикум з дисципліни «Податкова система»

Методичні вказівки

Тернопіль: ТДЕУ. – 2007. – 219 с.

 

 

Теоретичні аспекти державного податкового менеджменту

 

 

 

 

Тези

 

 

 

 

 

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки». - Тернопіль.- 2008.- Тернопіль.-

 

Податковий менеджмент

 

Підручник

 Київ: Знання, 2008. – 525 с.

 

 

 1.Кізима А. Я.  Камеральна перевірка як інструмент адміністрування податку на додану вартість / Кізима А. Я. // Галицький  економічний вісник. –№4. – 2010 р. – с. 154 – 159.

 

 2. Кізима А. Адміністрування податку на прибуток у контексті камеральної перевірки / А. Кізима  // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії і практики». Випуск 264: В 9 т. Т.6. Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – 316 С. 1630 -1636.

3. Кізима А.Я. Суб’єкти податкового адміністрування в Україні / Кізима А.Я. // Матеріали 4-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова система держави: проблеми і перспективи розвитку», (Київ, 8 – 9 листопада 2010 р.) / Міністерство освіти і науки України, Київський економічний інститут менеджменту. – К.: Київський економічний інститут менеджменту, 2010. –  С.58-60.

4. Магістерська програма зі спеціальності «Оподаткування» / [Кізима А.Я., Крисоватий А. І., Демянюк О. Б., Сидорович О. Ю.] – Тернопіль : Вектор, 2010. – 252 с.

5. Кізима А. Я. Магістерська програма зі спеціальності «Фінанси в системі митних органів» / Кізима А.Я., Крисоватий А. І., Демянюк О. Б. – Тернопіль: Вектор,  2010. – 298 с.

6. Кізима А. Я. Прогнозування та планування податкових надходжень: навч. посіб.[для студ.вищ.навч.закл.] / Кізима А. Я., Крисоватий А. І., Маслій В. – Тернопіль, 2010.

7. Кізима А.Я. Камеральна перевірка податку на прибуток підприємств як інструмент податкового контролю / А.Я. Кізима // Матеріали 2-ої міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних трансформацій у міжнародному середовищі». – Тернопіль, 2010. – С.231-232.

1. Кізима А. Макроекономічне прогнозування як основа бюджетного процесу /  Андрій Кізима // Світ фінансів. – № 1. – 2011. – с. 40 – 45.

2. Кізима А. Я. Податок на додану вартість: теорія та прагматика / А.Я. Кізима, А.І. Крисоватий //  Збірник тез доповідей Міжнародної науково- практичної конференції «Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів» (17 – 18 березня 2011 року). – Ірпінь, 2011. – Ч.1. – С.127 -128.

3. Кізима А. Я. Прогнозування і планування надходжень податку на додану вартість: теорія та практика / А.Я. Кізима, А.І. Крисоватий // Наукові записки. Серія « Економіка». – 2011. – Вип. 16. –  С. 51-57.

4. Кізима А.Я. Податкове навантаження: теоретичні підходи до трактування сутності / А.Я. Кізима // Матеріали науково-практичної конференції : «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки». Тези доповідей ( 11 – 12 травня ) / Відп. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль. – 2011. – С.38-39.

 

 1. Кізима А.Я. Аналіз факторів впливу на прогнозування податку на прибуток підприємств / А.Я. Кізима // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації» (Тернопіль-Чортків, 26-27 квітня 2012 р.). – Чортків, 2012. – С.437-439.

2. Десятнюк О.М. Планирование и прогнозирование налогоых поступлений: минимизация рисков и пути развития / О.М. Десятнюк, А.Я. Кизыма // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 3. – С. 183-187.

3. Кізима А.Я. Теоретичні аспекти адміністрування податків в Україні / А.Я. Кізима // Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України: монографія / під ред. А.І. Крисоватого. – Тернопіль: Вектор, 2012. – С. 30-56.

4. Кізима А.Я. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Податкова система» для студентів галузі знань «Економіка і підприємництво» / А.Я. Кізима. –  Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 67 с.

5. Кізима А.Я. Збитковість як фактор впливу на надходження податку на прибуток підприємств / А.Я. Кізима // Матер. всеукр. наук.-практ. конф. : Перспективи розвитку фінансової системи України. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С. 335-336.

6. Кізима А.Я. Еволюція поглядів на поняття податковий менеджмент / А.Я. Кізима // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10. – С. 219-222.

 1. Кізима А. Теоретичні аспекти податкового контролю в Україні / А. Кізима, А. Помаранський // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни». – Макіївка, 2013. – 232 c.

2. Кізима А.Я. Необхідність та напрямки реалізації податкових реформ в Україні / А.Я. Кізима, Л.Я. Кашубяк // Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції «Економічний ріст в умовах державно-приватного партнерства», (м. Дніпропетровськ, 15-16 березня 2013 року). – Дніпропетровськ : ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2013. – С. 89-90.

Податковий менеджмент

 

Навчальний посібник

 Тернопіль: Карт - бланш, 2004. – 304 с.

 

Планування та прогнозування податкових надходжень

Навчальний посібник

Тернопіль: Воля, 2005. – 248 с.