Перегляд публікацій

Десятнюк Оксана Миронівна

Рік публікації: Всі 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

 Прагматика розбудови податкової системи України в контексті нової концепції її реформування. / Становлення доктрини фінансової системи України: Монографія / За ред. С.І.Юрія, О.М.Десятнюк. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 192с. (с.113-125)

Прагматика реформування податкової системи в умовах ризиків. /Науковий журнал «Вісник економічної науки України». – 2008. - №1 (13). – с.22-26

Ризики у сфері оподаткування. /Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2008. - № 2 (41). – 298 с. (с.172 – 179).

Налоговые риски как реальная угроза обеспечения конкурентоспособности национальной экономики. /Научный информационный журнал «Бизнес информ», № 12(2). – 2008 р.
 

Сутність, необхідність та види податків

Підручник (гриф МОН України)

Лист №1.4/18-Г-671 від 20.03.2008р.

Фінанси : підруч. ; за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – С. 103–113.

Аксіологія ризикованості сфери оподаткування . /Фінанси України. – 2009. - №2. – С.51-59

Доминирующие инструменты предупреждения и минимизации рисков налоговой системы. /Научный информационный журнал «Бизнес информ». – 2009. - №4(2). – с.7-10

Теоретичні основи інформатизації моніторингу податкових ризиків. /«Прометей» - Регіональний збірник наукових праць з економіки /Донецького економіко-гуманітарного інституту. – Випуск 1 (28). – 2009. – С.190- 193

Система структуризации налоговых рисков по направлению действий правонарушений в сфере налогообложения /Научный информационный журнал «Бизнес информ». – 2009. - № 6. – с. 50-55

Основи ідентифікації ризиків діяльності державної податкової служби./ Фінанси України. – 2009. - № 10.
 

Податкова гармонізація на глобальному рівні. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри. Монографія. / За ред. С.І. Юрія, Є.В. Савельєва. – К.: Знання, 2007. – 595 с. - С.480-497.

Прагматика розбудови податкової системи України в контексті нової концепції її реформування. /Становлення доктрини фінансової системи України. Монографія. / За ред. С.І.Юрія, О.М.Десятнюк. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 196с. – С.116-130.

Диалектика аксиомы фискального выбора. /Налогообложение: проблемы науки и практики. Монография. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2007. – 232с. – С. 138-152.

 Дискусійні питання щодо принципів податкової системи та фіскальної політики держави. /Галицький економічний вісник. - №1 (12).- 2007.- С.100-105.

Модернізація державної податкової служби України: основні напрямки та проблеми їх реалізації. ./Науковий журнал «Культура народів Причорномор’я», №102, 2007р., -С.214 – 218.

Объективно-субъективная структура рисков налоговой системы и их дефиниция. /Научный информационный журнал «Бизнес информ», № 9. – 2007р.- С. 33-59

 

Практикум з дисципліни Податкова система для студентів денної та заочної форми навчання

Практикум

 

Тернопіль: ТНЕУ, 2007. – 86 .

 

Практикум з дисципліни Моніторинг податкових ризиків для студентів денної та заочної форми навчання.

Практикум

 

Тернопіль: ТНЕУ, 2007. – 60с.

 

 1. Фискальные риски: факторы и пути преодоления в период налоговых реформ / С.И.Юрий, О.М.Десятнюк // Налоговые системы. Методология развития: моногр. / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С.193–204.
 2.  Системний підхід до управління податковими ризиками / О.М.Десятнюк // Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики: моногр. / під ред. А.І. Крисоватого – Тернопіль: Вектор, 2012. –С.116 –134.
 3. Суб’єктивна компонента ризиковості розбудови податкової системи України / О.М.Десятнюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». – Острог, 2012.– Вип.19.– С.13–17.
 4. Ризики фіскальної політики як загроза макроекономічній стабільності держави / О.М.Десятнюк // Світ фінансів. – 2012. – Вип.4. – С.23–32.
 5. Стратегічні орієнтири управління податковими ризиками О.М.Десятнюк // Бізнес інформ :  зб. наук. праць Харківського національного економічного університету. – 2012. –  № 11. – С. 248–251.
 6. Інновації податку на доходи фізичних осіб у контексті норм Податкового кодексу України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2012. – Т. 2, Вип. VІІІ. – С. 3–9.
 7. Планирование и прогнозирование налоговых поступлений: минимизация рисков и пути развития / Налоги и финансовое право. – 2012. - №3. – С.183-188. (у співавторстві).
 8. Податковий борг як об’єкт управління /  Перспективи розвитку фінансової системи України: науково-практичн. конф., 19-20 квіт. 2012р.: тези доп. – Тернопіль. – 2012. – С. 311–312.
 9. Об’єктивно – суб’єктивний характер ризиковості гармонізації податкової системи України / Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації: міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 квіт. 2012 р.: тези доп. –Чортків, 2012. – С.425–427.
 10. Фіскальне адміністрування: навч.посібн. / Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2012. – 220с.(у співавторстві).
 11. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Податкова система» для студентів галузі знань «економіка і підприємництво» / Тернопіль: ТНЕУ, 2012. –  67 с. (у співавторстві).
 12. Податки. Податкова система: підручник за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова / Фінанси. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 687 с. (авторський внесок:  С.124 – 152). .(у співавторстві).
 13. Практикум з дисципліни «Моніторинг податкових ризиків» для студентів денної та заочної форм навчання / Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 110с. (у співавторстві).
 14. Управління податковим боргом: навч. посібник / О. М. Десятнюк, Т. Я. Маршалок.- Тернопіль.: Вектор, 2012.-340 с. (у співавторстві).

Податкова система:

навчально-методичний посібник для студентів інституту банківського бізнесу

 

Навчально-методичний

посібник

Тернопіль:

«Воля», 2001. -

100 с.

 

Деякі аспекти місцевого оподаткування в Україні.

 

 

Тези

Наука і освіта 2002 : У міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. – Дніпропетровськ , 2002. – Т. 9 “Економіка”. – С. 39–40.

Місцеві податки і збори: теоретичне обгрунтування і практичне впровадження

 

 

Стаття

(фахове

видання)

Економіка: проблеми теорії та практики :  зб. наук. праць Дніпропетровського державного  університету. –  2002. –  № 134. – С. 183–187.

Суб’єкти малого підприємництва: деякі аспекти обліку і оподаткування

 

Стаття

(фахове

видання)

Вісник Технологічного університету Поділля – 2002. – Т.1. – С. 210–212. Вісник Технологічного університету Поділля – 2002. – Т.1. – С. 210–212.

Деякі аспекти формування податкової політики підприємства

 

Стаття,

(фахове

видання)

Економіка: проблеми теорії та практики :  зб. наук. праць Дніпропетровського державного  університету. –  2002. –  № 161. – С. 28–32.

Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу “Податкова система”

Методичні

вказівки

Тернопіль: ТАНГ. –  2002. – 72 с.

Прагматизм справляння єдиного податку в Україні

Тези

Економічні проблеми ринкової трансформації України : Всеукр. наук.-практ. конф., 3-4 груд. 2002 р. : тези доп. / відп. за вип. Я. В. Грудзевич – Львів, 2002. – С. 83–84.

Прагматизм налогового администирования в Украине

Стаття

Финансовая теория и политика современного государства : сб. научн. трудов. – Болгария, Велико-Тырново, 2002. – С. 57–60.

 

Моніторинг податкових ризиків

Навчально-методичний

посібник

Тернопіль: Воля. –  2003. – 168 с.

Дивідендна політика: формування й аспекти оподаткування

Стаття,

(фахове

видання)

Фінанси України. – 2003. –  № 2. – С. 21–27.

Податкові пільги : сутність та практика застосування

Тези

Проблеми економічної освіти і науковий прогрес : міжвуз. наук.-метод. конф., 21 листоп. 2003 р. : тези доп. / відп. за випуск А. Г. Темченко. – Кривий Ріг, 2003. – С. 101–104.

 

Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу „Податкова система” для студентів інституту банківського бізнесу

Методичні

вказівки

Тернопіль: ТАНГ. –  2004. – 72 с.

Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу „Моніторинг податкових ризиків” для слухачів центру підготовки магістрів денної та заочної форми навчання

Методичні

вказівки

Тернопіль: ТАНГ. –  2004. – 40с.

Податкові ризики: сутність та об’єктивна неминучість моніторингу

Стаття

Наука молода : зб. наук. праць Ради молодих вчених ТАНГ. – 2004. – № 2. – С.143–145.

Об’єктивна неминучість та доцільність моніторингу податкових ризиків.

Стаття,

(фахове

видання)

Галицький економічний вісник. – 2004. – №1. – С. 84–88.

 

Податкова система

Навчальний посібник

(гриф МОН України)

Лист №14/18.2-352 від 21.02.2003р.

Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 331 с.

Альтернативні системи оподаткування: взаємодія стимулів та фіску

Стаття

Вісник Львівської  державної фінансової академії “Економічні науки”. – 2005. – № 8. – С.78–85.

Деякі аспекти управління податковим боргом в Україні

Тези

Наука і освіта 2005 : УІІІ міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. – Дніпропетровськ , 2005. – Т. 73 “Фінансові відносини”. – С. 32–36.

Мониторинг налоговых рисков

как эффективный инструмент налогового аудита

 

Тези

Современные аспекты финансового управления экономическими процесcами : Всеукр. научн.-методич.  конф., 6-9 сент. 2005 г. : тезисы докл.  – Севастополь, 2005. – С. 60–64.

Податкове регулювання в структурі інструментів державного регулювання перехідних економік

 

Тези

Оподаткування у промисловому регіоні: теорія, практика та перспективи розвитку : У міжнар. наук.-практ. конф., 18 листоп. 2005 р. : тези доп. –  Донецьк, 2005. – С. 86–88.

Методичні вказівки з вивчення дисципліни та завдання для проведення практичних занять з курсу «Управління податковим боргом»

Методичні

вказівки

Тернопіль: ТДЕУ. -  2005. – 72 с.

 

Моніторинг податкових ризиків :

Навчальний посібник

(гриф МОН України) Лист №14/18.2-1584 від 13.07.2005р.

Тернопіль : Воля, 2005. – 216 с.

Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення

Навчальний посібник

(гриф МОН України)

Лист №14/18.2-2249 від 18.10.2005р.

К. : Професіонал, 2005. – 736 с.

Управління податковим боргом

Навчальний посібник

 

Тернопіль : Воля, 2005. – 248 с.

Практикум з дисципліни «Податкова система»

для студентів денної та заочної форми навчання

Практикум

Тернопіль: ТДЕУ. -  2006. – 96 с.

Мониторинг налоговых рисков как метод повышения уровня добровольной уплаты налогов

Стаття,

(фахове

видання)

Бизнес информ : зб. наук. праць Харківського національного економічного університету. – 2006. – № 9. – С. 93–95.

 

Податкова система

 

Підручник (гриф МОН України)

Лист №14/18.2-1054 від 28.04.2006р.

К. : Атіка, 2006. – 920 с.

 

 1. Десятнюк О.М. Развитие  налоговых рисков в налогообложении / О.М. Десятнюк // Налоговые реформы. Теория и практика: моногр. / [И.А.Майбуров и др.]; под. ред. И.А.Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – С. 44-54.
 2. Десятнюк О.М. Системный подход к управлению налоговыми рисками / О.М. Десятнюк // Налоги и финансовое право. – 2010. - №4. – С.296-301.
 3. Десятнюк О.М. Адаптація системи оподаткування  України у контексті реалізації національної стратегії євроінтеграції / О.М. Десятнюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2010. –  Т. УІ, Вип. 259. – С. 1548–1557.
 4. Десятнюк О.М. Не такий страшний конфлікт інтересів як його наслідки / О.М. Десятнюк // Голос України. – 2010.  - № 227 (4977). – с.20-21.
 5. Десятнюк О.М. Моніторинг податкових ризиків в системі протидії мінімізації сплати податків / О.М. Десятнюк // Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку: міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 лист. 2010 р. : тези доп. – Київ, 2010. – С. 39-41.
 6. Фінанси, бюджет, податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х томах //Ін-т світ. економ. і міжнар. відносин НАН України ДННУ «Академія фінансового управління»; за ред. Т.І.Єфименко. - К. : ЗАТ «ВІПОЛ», 2010. – Т.3 – 576 с. (у співавторстві).
 7. Десятнюк О.М. Практикум з дисципліни «Управління податковим боргом» для студентів спеціальності «Оподаткування» денної та заочної форми навчання. – Тернопіль. – Вектор. – 2010. – 135 с.
 8. Десятнюк О.М. Ідентифікація й управління податковими ризиками / О.М. Десятнюк // Податова політика: теорія, методологія, інструментарій: навч. посібн. / під ред. д-ра економ. наук, проф. Іванова Ю.Б., д-ра економ. наук, проф. Майбурова І. А. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 492 с. (С. 377-384).
 1. Десятнюк О.М. Теоретичні домінанти моделювання антиризикових заходів у сфері оподаткування / О.М. Десятнюк // Світ фінансів : наук. журнал ТНЕУ. – 2011. – Вип. 1. – С. 10–16.
 2. Десятнюк О.М. Рискоориентирован-ная система администрирования налогов: теоретические доминанты формирования / О.М. Десятнюк // Реформирование налоговых система: теория, методология и практика: моногр. /; под. ред. И.А.Майбурова, Ю.Б. Иванова, А.И.Крисоватого. – К.: Кондор, 2011. – С. 330-341 (352 с.)
 3. Десятнюк О.М. Теоретичні постулати практичної розбудови податкової системи в умовах ризиків / О.М. Десятнюк // Світ фінансів : наук. Журнал ТНЕУ. – 2011. – Вип. 3. – С. 31–38.
 4. Десятнюк О.М. Формування концепції аудиту: проблематика та методологічні аспекти / О.М. Десятнюк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 1 (10). -  С. 147-153. (у співавторстві)
 5. Десятнюк О.М. Комплексний підхід до оцінювання податкових ризиків суб’єктів господарювання / О.М. Десятнюк //Фінансова система України: зб. наук. праць. – Острог. – 2011. – Вип. 2. -  С. 47-58.
 6. Десятнюк О.М. Джерела ризиків створення ефективного податкового механізму інноваційного розвитку / О.М. Десятнюк // Економ. вісник Національного гірничого університету. – 2011. – №1. – С. 76–82.
 7. Десятнюк О.М. Проблемні аспекти податкового регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні / О.М. Десятнюк //Проблеми  і перспективи інноваційного розвитку економіки України: іж нар. Наук.-практ. конф., 2-4 черв. 2011 р. : тези доп. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 213-215.
 8. Десятнюк О.М. Аксіоми ризиковості розбудови податкової системи // О.М. Десятнюк // Методы финансового обеспечения устойчивого экономического развития. Материалы международной научно-практической конференции. – Севастополь: СНТУ, 2011. – С.63-65
 1.  Десятнюк О.М. Дисбаланси податкової системи як загроза фінансово-економічній безпеці держави / Фінансово-кредитний механізм соціально-економічного розвитку країни: монографія [за заг. ред. д.е.н. Коровіної З.П., к.е.н., доц.. Храпкіної В.В.]. – Макіївський економ.-гуманіт. ін.-т. – Донецьк: Видавець дмитренко Л.Р., 2013. – 264 с.
 2. Десятнюк О.М., Угрин В.В. Характеристика основних методів адміністрування податкового боргу / «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: тези доп. – Макіївка, 2013. – С. 44 – 45.