Перегляд публікацій

Крисоватий Андрій Ігорович

Сучасні тенденції розвитку європейського оподаткування та новітня парадигма податкової політики в Україні. Монографія. У співавторстві./ Тернопіль: ТНЕУ, 2010.

 

Сучасні тенденції розвитку європейського оподаткування та новітня парадигма податкової політики в Україні. Монографія

Тернопіль: Економічна думка, 2010. – 311с.

Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори

Тернопіль: в-во «Підручники і посібники», 2010. – 248с.

Теоретико-организационные основы налогового реформирования

Налоговые реформы. Теория и практика: моногр. / [И.А.Майбуров и др.]; под. ред. И.А.Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – С. 9-19

 

Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій:

Навч. посібн. / під ред. д-ра економ. наук, проф. Іванова Ю.Б., д-ра економ. наук, проф. Майбурова І. А. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 492 с. (С. 377-384).


 

Opodatkowanie preferencyjne: podstawowe kategorie teorii

Finanse publiczne: uwarunkowania i współczesne trendy rozwoju społczesno-gospodarczego. Akademia Polonijna w Częstochowie „Edikator”, - Częstochowa – 2010. – 368 s. S.109 – 119.

Інституційна трансформація теорії податкової політики соціально-ринкової держави

Світ фінансів. Журнал. – 2010. - №1. –С.62-73

Fiskalparadigma für die Effizienz der Umverteilungsprozesse während der Rezessionsphase

World Economy – Problems and Processes. -Berlin. - 2010. - №24. - P. 226-234.

Податкова політика у реформуванні соціально-економічної системи України

Економіка України. Журнал. – Київ: видавництво «Преса України», 2010. - №9. – С. 41-50

 

Фінанси, бюджет, податки (національна та міжнародна термінологія)

Київ: ЗАТ «ВІПОЛ», 2010.- у 3-х томах .(у співавторстві)

Парадигма податкових та позикових фінансів. /Вісник економічної науки України. / Науковий журнал. – 2008 – № 1 (13). – С.132-140.  

Парадигма податкових та позикових фінансів

Вісник економічної науки України. / Науковий журнал. – 2008 – № 1 (13). – С.132-140.

 

 

Фінанси. Підручник

К.: Знання, 2008. – 814с.

Податковий менеджмент. Підручник

Підручник. К.: Знання, 2008. – 814с.


 

 

Институциальная трансформация теории налоговой политики социально-рыночного государства. /Налогообложение: проблемы науки и практики-2009: Монография. / Под ред. проф. Ю.Б.Иванов. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2009. – 296с. – С. 127-138

Вплив поглиблення інтеграції на податкову політику країн-учасниць ЄС. /Фінанси України. Журнал. – 2009. – №2. – С.31-44

Економічний зміст і складові митної системи держави./ Фінанси України. Журнал. – 2009. – №6. – С.29-39.

 

Институциальная трансформация теории налоговой политики социально-рыночного государства. Монография

Налогообложение: спроблемы науки и практики-2009: Монография. / Под ред. проф. Ю.Б.Иванов. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2009. – 296с. – С. 127-138


 

Вплив поглиблення інтеграції на податкову політику країн – учасниць ЄС

Фінанси України. Журнал. – 2009. - № 2. – С. 31-43

Економічний зміст і складові митної системи держави

Фінанси України. Журнал. – 2009. – №6. – С.29-39

Предпосылки и направления реформирования налоговой системы Украины

Актуальные проблемы налоговой политики : сборник статей Международной науч.-практ. Конф. – Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2009. – С. 19–23 (0,31 д. а.).

Новітня парадигма встановлення фіскальних меж фінансової активності регіону

Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив бюджетно-податкової політики на соціально-економічний розвиток регіону». – Херсон: ХНТУ, 2009. – С.79-81

Podatki pośrednie jako instrument koordynacji polityki podatkowej

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Формування єдиного простору Європи та завдання економічної науки» 28-29 травня 2009 р. Тернопільський національний економічний університет,2009. – 459с., С.146-148.

 

 

Психологічні аспекти політики в сфері оподаткування.Становлення доктрини фінансової системи України. Монографія. / За ред. С.І.Юрія, О.М.Десятнюк. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 196с. – С.38-52


Новейшая парадигма фискальных границ финансовой активности государстваНалогообложение: проблемы науки и практики. / Монография. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2007. – 232с. – С.87-101.

Наукова парадигма податкових фінансів. / Ж. «Культура народов причерноморья». – 2007. - №102. – С.223-228
 

Суспільний вибір в податкових і позичкових фінансах

Світ фінансів. – 2007. – Вип. № 3 (12). – С.7-15

Наукова парадигма податкових фінансів

Ж. «Культура народов причерноморья». – 2007. - №102. – С.223-228

Аксіоми суспільного вибору в податкових фінансах

Економічна  теорія. — 2007. — N 4. — С. 30-40.

Діалектика аксіоми фіскального вибору.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові ринки та інститути». – Харків, ХНЕУ, 2007р.

Новітня парадигма філософії взаємозв’язку інфляції і оподаткування

Матеріали Всеукраїнської науково-методичн. конференції «Современные аспекты финансового управления экономическими процесами». – Севастополь, 2007. – С.57-59.

Трансформації фіскального регулювання соціально-економічних відносин в умовах посилення інтеграційних процесів

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Львів, 8-10 листопада 2007р.). – Львів:  Видавництво Національного університету Львівська політехніка”, 2007. – 296с. - С.25-28.

До питання про суспільно-соціальний характер податкової політики.

Збірник матеріалів конференції «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки». – Тернопіль: ТНЕУ, 2007. – С. 102-104.

 

.Психологічні аспекти політики в сфері оподаткування. // Становлення доктрини фінансової системи України.  Монографія.  / За ред. С.І.Юрія, О.М.Десятнюк

Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 196с. – С.38-52

 

Новейшая парадигма фискальных границ финансовой активности государства // Налогообложение: проблемы науки и практики Монография.

Х.: ИД «ИНЖЭК», 2007. – 232с. – С.87-101.

 

 1. Крисоватий, А. Антропологізм дивергенції теорії преференційного оподаткування / Андрій Крисоватий // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 11-22.

2. Крисоватый, А. И. Научные постулаты фискальных преобразований / А. И. Крисоватый // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 4 : Тема номера: Судебная практика по налоговым и финансовым спорам. 2011 год. – С. 291-296.

3. Крисоватий, А. І.Адміністрування податків в Україні : організація та напрями трансформації [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Т. Л. Томнюк. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 212 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

1. Крисоватий, А. І. Податкова філософія преференцій / А. І. Крисоватий // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 1. – С. 73-77.

2. Крисоватий, А. І. Новітня парадигма преференційного оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Г. В. Василевська. – К. : ЦУЛ, 2013. – 260 с.

 Оподаткування і ринок: умови та можливості поєднання. Монографія.

Тернопіль, В-во «Карпюка»,2000 р. – 246с.

 

Методичний матеріал по вивченню курсу «Податкова справа» для студентів спеціальностей: 7.050103 – «Міжнародна економіка», 7.050201 – «Менеджмент у виробничій сфері» денна форма навчання.

Тернопіль, ТАНГ – 2000. - с. 98

 

Фінанси - ще один крок до пізнання

// Фінанси України. - № 8. - 2000р. – 151-154с.

Фіскальні засади соціально орієнтованої економіки ринкового типу

// Фінанси України. - № 12. - 2000 р. – с.46-51.

 

Прагматизм оподаткування в Україні

Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Економіка. - Вип.6 – 2000. – с.54-57

Бюджетна система України. Навчальний посібник

Київ, НІОС 2000 р. – 380с.


 

 

Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні. – Монографія.

Тернопіль: Карт-Бланш, 2005р. 371с.

Діалектика трансформації податкової політики України в контексті європейської інтеграції.

Журнал європейської економіки. - Т.4 -(№2). – 2005 – С. 185-202.

Фінансові школи та логос теорії оподаткування

Світ фінансів// Науковий журнал. Вип. 3-4 (4-5), 2005. – С. 53-68

Tax management and problems of administration by taxes in Ukraine. University of economics in Katowice

The international conference PR FORUM 2005 “Public relations – the art of effective communication in theory and practice”, Poland. – The Karol Adamiecki, 2005.

Концептуалізація теоретичних підвалин оподаткування.

Світ фінансів // Науковий журнал. Вип.1. - 2005р. – С.50-65.

Мониторинг налоговых рисков как эффективный инструмент налогового аудита.

 

 Сборник трудов научной конференции «Современные аспекты финансового управления экономическими процесcами» - Севастополь, 2005. – 24-29 с.

 

Методологія, методика та організація наукових досліджень. Навчальний посібник .

Тернопіль: ТОВ «Лілея», 2005. – 152с.

Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення. Навчальний посібник.

Київ: В-во «Професіонал», 2005 -  485с.

 

Турбулентность налоговых реформ

К.: Знання, 2011. – 382с.

Теоретическое обоснование основных форм фискальной политики в условиях рыночной економики

Реформирование налоговых система: теория, методология и практика: моногр. /; под. ред. И.А.Майбурова, Ю.Б. Иванова, А.И.Крисоватого. – К.: Кондор, 2011. – С. 13-25

Напрями гармонізації та уніфікації податкової політики в межах інтеграційних процесів

Матеріали  Міжнародної науково – практичної конференції « Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів». – Ірпінь.- 2011 р.

Pryoritety w ustaleniu preferencji podatkowych na Ukrainie

Zeszyty naukowe , nr 10, 2011, – Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011. S. 211-221

 

Податкова система України: навчальний посібник

 Кол. авторів за ред. М.Я. Азарова - К.: Міністерство фінансів України, НУДПСУ, 2011.- 656с.

Планування та прогнозування податкових надходжень

Тернопіль: Економічна думка, ТНЕУ, 2011. – 259с. .(у співавторстві)

Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України

Кол. авторів за ред. М.Я. Азарова - К.: Міністерство фінансів України, НУДПСУ, 2011.- у 3 т..

Институт фискального регулирования социально-экономических процессов

Налоги и финансовое право. - №5. – 2011. – С.166-173

Соціально-ринкові інститути фіскальної політики

Економіка і регіон. - №30. – 2011. – С. 175-180

Собитие: Третий украино-российский симпозиум «Теория и практика налоговых реформ»

Налоги и налогообложение. // Научно-практический журнал. – Московськая государственная юридическая академия. – март 2011.- С.19-28

 

 

Бухгалтерський облік в галузях народного господарства. Навчальний посібник / в співавторстві: автором підготовлено матеріал по організації та обліку розрахунків із бюджетом

Київ.: НМК ВО, 1991р. – 247с.

 

Фінансове регулювання процесу роздержавлення і переходу до ринкових відносин

Проблеми роздержавлення власності та їх реалізація в умовах ринкової економіки. Матеріали конференції, 25-26 жовтня 1991 р. – Тернопіль, ТІНГ, 1991р. – с. 40-41

Совершенствование отношений по поводу налогообложения предприятий в новых условиях хозяйствования

Тезисы доклада на конференции: Совершенствование отношений между государством и его субъектами 21-22 мая 1991 г. -Черновцы, - с.45-48.

Окремі питання про доцільність введення податку на заново створену вартість

Тези доповідей науково-практичної конференції: Фінансовий механізм в умовах переходу до ринку. Матеріали конференції, жовтень. – Тернопіль, 1991. – с.86-88

Державний бюджет України.: Навчальний посібник.

Тернопіль, 1998 р. – 240с.

 

Державна податкова політика і система податків

// Фінанси України. - №1. - 1998р. – с.64-69.

Державні фінанси як основа соціально-економічного оновлення суспільства

// Фінанси України. - № 11 - 1998 р. – с.9-15.

 

 Податок на додану вартість і фінансовий стан суб'єктів господарювання у контексті інтеграції у фінансову площину ЄС

Збірник текстів виступів міжнародної наукової конференції "Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: регіональні і соціально-економічні аспекти", 1998 р. – с.225-227.

Теоретичні напрями розбудови податкової системи в Україні

Збірник наукових праць «Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки України», Луцьк, Редакційно-видавничий відділ Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 1998р. – 204-207.

Теоретичні напрями розбудови податкової системи в Україні

Збірник наукових праць «Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки України», Луцьк, Редакційно-видавничий відділ Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 1998р. – с. 204-207.

Податкові системи зарубіжних країн. Навчальний посібник.

Тернопіль, Економічна думка, 2001 р. – 255с.

 

Наукова парадигма трансформації універсального акцизу

// Фінанси України. - № 10. - 2001 р. – с.80-91.

Оффшорний бізнес і податкові екстерналії

Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. - Випуск 9, Тернопіль-2001 р. В-во «Економічна думка» – с.62-68

Податкове адміністрування та особливості фіскальної політики в Україні.

Наук. вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Економічні науки - № 4. - 2001 р. – с.196-199.

 Фіскальна політика та податкове регулювання в країнах Європейського Союзу

Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські порівняльні студії. -

Вісник Тернопільської академії народного господарства. Ч.2.– 2001. - №18. - с. 88-95

 

Податкова система України. / Збірник законодавчих актів із змінами та доповненнями 

Тернопіль: Інтекс, 2002. – 468с.

 

Бюджетно-налоговое регулирование и научные проблемы трансформации государственных финансов

Сборник научных трудов “Финансовая теория и политика современного государства”. – Болгария. – Абагар, Велико-Тырново, 2002. - 17-25с.

Функціональна дилема прибуткового оподаткування в Україні

Збірник наукових праць „Економіка: проблеми теорії та практики”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. –  с. 27-38.

Податковий глосарій (словник податкових термінів)

Київ: Задруга, 2002. – 72с.

Проблематика та напрями вдосконалення системи оподаткування прибутку юридичних осіб в умовах трансформації економіки України

Тези доповідей міжрегіональної наук.-практ. конференції „Оподаткування у промисловому регіоні: теорія, практика і перспективи розвитку”. – Донецьк, 2002. - с.37-42

Критерії податкової політики в умовах становлення державності України

Тези доповідей міжнародної НПК „Наука і освіта”. – Донецьк, 2002. – с.27-32.

Проблеми та шляхи оптимізації податкової системи в умовах трансформації економіки України

Тези доповіді на міжнародній наук.-практ. конференції „Економічні проблеми ринкової трансформації”. – Львів, 2002. – с. 52-58.

Методичні вказівки по проведенню індивідуальної і самостійної роботи з курсу „Податкова система”

Тернопіль: ТАНГ, 2002. – 53с.

Taxation and socially-legal grounds of state

FINANCE. 50th Anniversary Financial Conference Svishtov, Bulgaria. – “ABAGAR”, Veliko Tarnavo, 2002. – с.23-28.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу „Податкова система” для студентів інституту фінансів

Тернопіль, ТАНГ, 2002. – 62 с.

 

 

Перспективи оптимізаційного регулювання в сфері податкового менеджменту. 

Науковий вісник Волинського державного університету ім.. Лесі Українки, Економічні науки, 2002. – с. 19-29

Використання концептуальних підходів обчислення податкового навантаження у плануванні фінансів підприємств

Вісник технологічного університету Поділля. Ч.2., Том 1, Економічні науки. – Хмельницький, 2002, с. 211 – 216.

Податок на додану вартість в аспекті реформування податків на споживання.

// Фінанси України. - №6. – 2002. – с.10-17.

Глобалізація податкової політики в контексті економічної інтеграції України в європейський простір

Збірник текстів виступів міжнародної наукової конференції „Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: глобалізація і нова економіка – наслідки для Європи і України”. – Ялта-Форос, 2002. – с.31-43.

Макроекономічні аспекти державного регулювання економіки

Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Економіка. - № 10. – 2002. – с.84-89.

 

Податки і фіскальна політика: Навчальний посібник

Тернопіль, Економічна думка, 2003. – 312 с.

Податковий менеджмент. Навчальний посібник

Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 330 с.

 

Теоретичні засади податку як соціально-економічної категорії

// Фінанси України. – 2003. - №2. – с.4-11

Економічні тенденції функціонування податкової політики України: прагматика і проблематика

Вісник технологічного університету Поділля. - №2., Т.2. – Хмельницький, 2003. – с.106-111

Ефективність системи пільгового оподаткування в Україні

Зб. наукових праць „Проблеми економічної освіти і науковий прогрес”. – Кривий Ріг, 2003.

Податки та податкове планування підприємницької діяльності

Львів: Центр Бізнес-Сервіс, 2003. – 151с.

Прагматизм місцевого оподаткування в Україні

Тези доповідей міжнародної наук.-практ. конференція „Економічні проблеми ринкової трансформації України” – Львів, 2003. – с.227-235

Методичні вказівки та завдання з курсу „Податки і фіскальна політика”

Тернопіль, ТАНГ 2003. – 43с.

Податкове планування. Мінімізація оподаткування законними способами.

Львів.: Ліга-Прес, 2003. – 274 с.

Методичні вказівки та завдання з курсу „Моніторинг податкових ризиків”

Тернопіль, ТАНГ 2003. – 48с.

Методичні вказівки та завдання з курсу „Митно-тарифне регулювання”

Тернопіль, ТАНГ 2003. – 52с.

Податкова система: Навчальний посібник

Тернопіль: Карт-Бланш, 2004. – 331с.

 

Вектори розбудови податкового аудиту

Тези доповідей міжнародної наук.-практ. конференція. – Ірпінь, 2004.

Методичні вказівки по написанню і оформленню магістерських та дипломних робіт

Тернопіль, ТАНГ, 2004. – 22с

Методичні вказівки та завдання з курсу „Фіскальні технології реєстрації розрахунків”

Тернопіль: ТАНГ, 2004. – 63с.

Податкове регулювання як інструмент макроекономічної стабілізації державних фінансів

Тези доповідей міжнародної наук.-практ. конференції „Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання”. – Луцьк, 2004. – с.41-47.

Окремі аспекти непрямого оподаткування: проблеми та можливості удосконалення

Галицький економічний вісник. - №1. – 2004. – с. 78-83.

Design of vectors of tax policy in a transitional economi.

 

International symposium “The emu and the new eu member states: some lessons for the developing world”, Valletta, Malta, 2004.

Variation of choice between taxes on the consumption. Scientific seminar:

“Standardization of  tax policy in the European union”, Netherlands. – Inholland University in Amsterdam, 2004.

Концептуальні засади податкової політики

Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. - Вип.12.- Тернопіль, В-во «Економічна думка», 2004. - С.87-95.

Гармонізація оподаткування в парадигмі загальнодержавних інтересів.

// Фінанси України. - №2 - 2004р. – С.109-118.

Прагматизм справляння податків на доходи та прибутки.  

Наукові записки ТДПУ ім.. Гнатюка. Серія: Економіка. - №16 – 2004. – С.129-141.

Procesy prywatyzacyjne w kontekscie tendencji globalnych

Akademia ekonomiczna w Poznaniu

Katedra ekonomiki produkcji

Zarzadzanie zmiana restrukturyzacja przedsiebiorstw w strategii rozwoju gospodarczego krajow Europy Srodkowo-Wschodniej Warszawa – 2004

Податкова система. Підручник.

К.: Атіка, 2006. – 920с.

Моніторинг реалізації податкової політики України

Вісник ТДЕУ. - № 1. – 2006. – 18-30 с.

Zur Besteuerungspolitik in der Ukraine auf ihrem Weg in die europäische Integration.

//Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik, 2006. – p.64-75.

Податкова політика України: концептуальні засади теорії та практики. . Автореферат дисертації

– Тернопіль, 2006. – 35с.

Держава і податки: критерії теорії та реалії прагматики

Финансовые риски.  Журнал. – 2006. - № 4(45). – С.21-42

 

Місцеві податки у США та особливості їх справляння

// Фінанси України. - № 1. - 1999р. – с.42-47.

Оподаткування та інвестиційні процеси: прагматика залежності в країнах з перехідною економікою

Збірник текстів виступів міжнародної наукової конференції "Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: інвестиційні аспекти", 1999 р. – с.302-304

 

Соціально-економічні аспекти інтеграції України з європейським союзом

Вісник ТАНГ. «Проблеми економічної інтеграції України в європейський союз: мікроекономічний аспект». Спец вип.1, 1997. – 23-26.

Становлення податку на додану вартість в контексті економічної ефективності

Збірник наукових праць під редакцією Юрія С.І., Безгубенко Л.М. «Фінансові проблеми економіки перехідного типу», Тернопіль, ІФ, 1997р. – с.73 - 76

 

Становлення податку на додану вартість в контексті економічної ефективності

Збірник наукових праць під редакцією Юрія С.І., Безгубенко Л.М. «Фінансові проблеми економіки перехідного типу». – Тернопіль: ІФ, 1997р. – с.73 - 76

 

Вдосконалення податку на додану вартість в Україні

// Фінанси України. - № 9. - 1996р. – с.96-101.

Оффшорний бізнес і Європейське співтовариство

Збірник текстів виступів міжнародної наукової конференції "Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: теорія і стратегія",1996 р. – с.25-28

 

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з дисципліни «Податкова справа» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит »

Тернопіль. ТАНГ - 1996 р. – 30с.

 

Податковий кодекс в Україні: реалії та перспективи

Тези міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми вдосконалення податкової системи України», 24 – 25 жовтня 1996 року, м. Київ, - с.53-56

 

Отдельные аспекти налогообложения предприятий в условиях рыночной экономики

Финансите и кредитьт при перехода към пазарна икономики. / Сборнік докладі і научні сообщения 25-26 октомбри. - Свищов, НРБ, 1990 г. – c.82-91

Косвенные налоги в налоговой системе государства

Проблемы налогообложения предприятий и населения. Материалы конференции 27 марта 1990 г. – Москва, 1990. – с.102-105

Новый хозяйственный механизм и проблемы налогообложения.

Терия и практика перестройки хозяйственного механизма. Материалы конференции. Киев, 18-20 апреля 1990 г. – с.66-68.

 

Система оподаткування в Україні та необхідність її вдосконалення

 Збірник наукових праць «Податки в Україні: теорія та практика ».- Луцьк, 1995 р. – с.34-41.

Фінансові аспекти ринкового господарства: теорія та практика

Збірник наукових праць./ Під редакцією / Тернопіль, ІФ, 1995 р.- с. 61-76.

Теоретичні основи оподаткування

Збірник наукових праць «Фінансові аспекти ринкового господарства: теорія та практика».- Тернопіль: ІФ, 1995р. – с.18-26.

 

Некоторые аспекты расширения внешнеэкономических связей

Тезисы доклада международной конференции «Актуальные проблемы развития торговли, гостиничного хозяйства и туризма в условиях рыночных отношений» 21-23 апреля 1993 года – Киев, 1993. – с.38-41.

Теоретичні аспекти пізнання фінансової системи в умовах формування ринкових відносин

Збірник наукових праць «Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні.». Част. І. - Тернопіль, 1993, Інфотер, - с.85-88.