Перегляд

Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі
VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених
«Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»,
яка відбудеться 24-25 лютого 2011 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
На конференцію запрошуються молоді науковці, аспіранти, слухачі магістратури, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних і проектних організацій, банків, комерційних фірм та інших організацій, чия діяльність має відношення до тематики конференції, віком до 35 років.
Для участі в роботі конференції необхідно до 17 грудня 2010 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається), тези доповіді та копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Робочі мови конференції – українська, англійська,  німецька, польська, російська.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Світова економіка в ХХІ столітті: трансформація геополітичних інтересів, геоекономічні стратегії та проблеми наднаціонального регулювання:
?    формування нового світового економічного порядку;
?    глобалізація реальних та фінансових ринків і формування наднаціональних інститутів;
?    фінансова глобалізація, боргові кризи і стратегічне управління зовнішньою заборгованістю;
?    глобальна економічна криза: особливості сучасних форм її прояву та наслідки для світової економіки;
?    сучасні геополітичні концепції і доктрини міжнародної економічної безпеки;
?    зовнішньоекономічна діяльність резидентів України;
?    міжнародний бізнес в основних секторах світової економіки;
?    партнерство держави і міжнародного бізнесу: вітчизняна та світова практика;
?    інституційне забезпечення міжнародних економічних відносин;
?    процеси європейської інтеграції та участь в них України.

Секція 2. Стратегія і тактика управління в умовах нестабільної ринкової кон’юнктури:
?    національні стратегії управління економікою та тактика їх реалізації;
?    трансформація національних систем державного управління і місцевого самоврядування в умовах глобалізації та регіоналізації;
?    технології реалізації муніципального управління: досвід ЄС та Україна;
?    механізми державного регулювання економіки: національні особливості та глобалізаційні процеси;
?    сучасні проблеми менеджменту та маркетингу;
?    інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності та корпоративні аналітичні системи;
?    моделювання прийняття управлінських рішень: новітні підходи та проблеми практики.

Секція 3. Роль фінансів в економічному зростанні: функціональна детермінованість та моделі розвитку:
?    фінансово-бюджетна система та стратегія її трансформації;
?    податкова та митна системи України в умовах утвердження ринкових відносин;
?    грошово-кредитна політика та перспективи її оптимізації в сучасних умовах;
?    механізми реалізації та ризики політики державних запозичень;
?    банківська та парабанківська системи України та зарубіжних країн: проблеми та перспективи розвитку;
?    механізм подолання та наслідки світової фінансової кризи.

Секція 4. Теорія інституціоналізму та інституційне забезпечення економічного розвитку:
?    вибір моделі економічного розвитку України в контексті геополітичної та геоекономічної проблематики;
?    інституційне забезпечення структурних трансформацій в національній економіці;
?    модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін: інституційне забезпечення та технології реалізації;
?    нормативно-правове забезпечення функціонування та розвитку національної економіки;
?    інституційні зміни в сфері господарювання в контексті соціально-економічного розвитку;
?    інститути ринкової інфраструктури: проблеми становлення та функціонування;
?    проблеми формування «економіки знань».

Секція 5. Міжнародні стандарти та проблеми уніфікації обліку, аналізу і аудиту :
?    проблеми і перспективи адаптації системи бухгалтерського обліку в Україні до міжнародних стандартів;
?    обліково-аналітичні аспекти підприємницької діяльності;
?    використання інформаційних та телекомунікаційних технологій в сучасних облікових системах;
?    тенденції розвитку аудиту в Україні;
?    концепція контролінгу: проблеми теорії та практики;
?    актуальні проблеми розвитку фінансового аналізу.

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
До початку роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей учасників.
За бажанням, під час роботи конференції, можна подати керівникам секцій наукову статтю для публікації у Збірнику наукових праць молодих вчених ТНЕУ «Наука молода», що включений ВАК України у перелік фахових видань з економіки.
Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування рукописів наукових праць.

ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
1.    До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.
2.    Матеріали повинні бути представлені українською мовою (для громадян України); англійською, німецькою, польською або російською для іноземних учасників.
3.    Тези надсилаються поштою до оргкомітету на CD-R, а також роздруковані в одному примірнику за підписом автора. Слухачі магістратури обов’язково вказують наукового керівника.
4.    Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 12, інтервал –1,5.
5.    Обсяг тез не повинен перевищувати 2-ох сторінок, включаючи рисунки і таблиці. Кількість авторів – не більше двох.
6.    Загальна схема побудови тез:
?    прізвища та імена авторів, установа, місто – у правому верхньому кутку (без скорочень);
?    назва тез – великими літерами, по центру.
7.    Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути мінімальним. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт.
8.    Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Список літератури наводиться наприкінці статті згідно з встановленими вимогами.
9.    Роботи, що не відповідають вимогам, не представлені у встановлений термін не розглядаються. 
10.    Запрошення до участі у конференції будуть надіслані авторам на основі конкурсного відбору до 12.02.2011 р.
11.    У разі, якщо особа не запрошена до участі в конференції, але надіслала тези та оплатила організаційний внесок, їй буде надіслано збірник тез доповідей за матеріалами конференції.

Заявку, тези доповіді та копію квитанції про оплату просимо надіслати до 17 грудня 2010 року на адресу:
46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, ТНЕУ, каб. 1103, Рада молодих вчених, з приміткою «на конференцію».
Е-mail: rmv_tneu@ukr.net

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Оргвнесок для часткового відшкодування витрат на проведення конференції становить:
для іногородніх учасників — 170 гривень;
для представників ТНЕУ — 90 гривень.

Реквізити для внесення платежу:
ПП Боднар Василь Леонідович
ідентифікаційний код 2128502938
р/р 26006060230543 в Тернопільській філії ПРИВАТБАНКУ, м. Тернопіль
МФО 338783
(у графі «Зміст операції» вказати «За поліграфічні послуги при друці матеріалів конференції від П.І.П., без ПДВ»)

Витрати на проїзд та проживання здійснюються за кошти учасників.З А Я В К А
на участь в VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених

«Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»

Прізвище, ім’я, по-батькові _______________________
Науковий ступінь, вчене звання____________________
Місце роботи (навчання) _________________________
Посада ________________________________________
Науковий керівник (для слухачів магістратури): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада.
Планую виступити з доповіддю (необхідне виділити):
?    на пленарному засіданні (до 15 хв.);
?    на секційному засіданні (до 10 хв.);
?    не планую приїзд.
Назва доповіді __________________________________
Номер секції_________

Потреба в житлі:
?    так;
?    ні.

Координати для зв’язку:
Поштова адреса________________________________
Службовий телефон_____________________________
Домашній телефон______________________________
Е-mail: