Перегляд

Напрями розбудови податкової системи України в умовах утвердження ринкової економіки

Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Науково-практичної конференції з міжнародною участю

 «Напрями розбудови податкової системи України в умовах утвердження ринкової економіки»,

яка відбудеться 1-2 лютого 2011 року в Тернопільському національному економічному університеті

 Для участі в роботі конференції необхідно до 1 грудня 2010 року надіслати заявку на участь (зразок додається), тези доповіді та копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

 Тематичні напрямки роботи Конференції:

 ·      пріоритети реалізації податкової політики України в сучасних умовах;

·      вдосконалення вітчизняної системи оподаткування в умовах фінансово-економічної нестабільності;

·      інституційно-правові основи функціонування податкової системи України;

·      проблеми та пріоритети функціонування й розбудови митної системи України;

·      світові тенденції трансформації оподаткування у контексті мінімізації кризових явищ в економіці.

 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 Юрій С.І. – ректор ТНЕУ, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри міжнародних фінансів, голова оргкомітету.

Крисоватий А.І. – проректор з науково-педагогічної роботи ТНЕУ, д.е.н., професор, завідувач кафедри податків і фіскальної політики, заступник голови оргкомітету.

Десятнюк О.М. – д.е.н., професор  кафедри податків і фіскальної політики.

Бречко О.В. – к.е.н., доцент кафедри  податків і фіскальної політики.

Валігура В.А. – к.е.н., ст. викладач кафедри  податків і фіскальної політики.

Герчаківський С.Д. – к.е.н., доцент  кафедри податків і фіскальної політики.

Годованець О.В. – к.е.н., доцент кафедри  податків і фіскальної політики.

Дем’янюк О.Б. – к.е.н., доцент кафедри податків і фіскальної політики.

Заклекта-Берестовенко О.С. – к.е.н., ст. викладач кафедри податків і фіскальної політики.

Кізима А.Я. – к.е.н., доцент кафедри податків і фіскальної політики.

Луцик А.І. – к.е.н., доцент кафедри податків і фіскальної політики.

Мартинюк В.П. – докторант кафедри податків і фіскальної політики, к.е.н., доцент.

Сидорович О.Ю. – к.е.н., доцент кафедри податків і фіскальної політики.

Чорний М.П. – к.е.н., доцент кафедри  податків і фіскальної політики.

Видання матеріалів КОНФЕРЕНЦІЇ

Тези доповідей будуть опубліковані у Збірнику матеріалів конференції.

Під час роботи конференції учасники зможуть подати статті для публікації у фахових виданнях Тернопільського національного економічного університету.

Наукові статті мають відповідати вимогам Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань”.

 ВИМОГИ ДО оформлення ТЕЗ

1.    Матеріали мають бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 12, інтервал –1,5.

2.    Обсяг тез не повинен перевищувати 2-ох сторінок, включаючи рисунки і таблиці.

3.    У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, назва організації (без скорочень).

4.    Назву тез друкувати великими жирними літерами симетрично до тексту.

5.    Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора або першого співавтора (наприклад Solomon.doc).

Рукописи тез потрібно ретельно відредагувати.

Матеріали, які не відповідатимуть вищевказаним вимогам публікуватися не будуть.

 Організаційний внесок:

Для часткового відшкодування витрат пов’язаних з організацією конференції, підготовкою та виданням матеріалів необхідно перерахувати організаційний внесок в розмірі 150 грн.

 Реквізити для перерахування оргвнеску:

АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805,

Ідентифікаційний код: 2826703039,

№ рахунку: 262042160105,

Одержувач: Мартинюк В.П.

 
Заявку, тези доповіді та копію квитанції про сплату організаційного внеску просимо надіслати до 1 грудня 2010 року на електронну адресу:

valigura_v@ukr.net

або поштою: 46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, ТНЕУ, к.1416а, кафедра податків і фіскальної політики, з приміткою «на конференцію».

 Координатор заходу: Володимир Валігура

Тел. +38-050-8064566

+38-067-3541835 (Кафедра ПФП)


Запрошення до участі в конференції буде надіслане на Вашу електронну адресу до 1 січня 2011 року.

 Примітка:

 ·         витрати на проїзд, проживання та харчування здійснюють учасники конференції;

·         у випадку відсутності учасника на конференції з причин, незалежних від оргкомітету, перераховані кошти не повертаються.

 
З А Я В К А

на участь у Науково-практичній конференції з міжнародною участю

«Напрями розбудови податкової системи України в умовах утвердження ринкової економіки»


Прізвище, ім’я, по-батькові _______________________

Науковий ступінь, вчене звання____________________

Місце роботи (навчання) _________________________

Посада ________________________________________

Назва доповіді __________________________________

Форма участі (безпосередня участь в роботі конференції, заочна)______________________________

Координати для зв’язку:

Поштова адреса_________________________________

Контактний телефон_____________________________

Е-mail: