Повний текст

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

що подаються для опублікування у

Всеукраїнському науково-виробничому журналі

“ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА”

 

Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” зареєстрований

ВАК України у переліку № 20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Бюлетень ВАК України № 7 (93) 2007 с. 3; Постанова Президії ВАК України

від 10 березня 2010 р. № 1-05/2).

 

Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”  виходить чотири рази на рік, обсягом до 30 ум. друк. арк. До друку приймаються статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність.

1.      До друку подаються роздруковані на папері (1 прим.) та збережені на електронному носії (дискета 3,5 або CD –DVD диски) матеріали у форматі MS Word  97-2003 або RTF.

2.      Стаття українською або російською мовами (обсягом 6-20 сторінок тексту, роздрукованого на папері формату А4 через 1,5 інтервалу, кеглем 14, шрифтом Times New Roman; поля з усіх сторін – 20 мм).

3.      Структура статті: рядок 1 — УДК (вирівнювання по лівому краю); рядок 2 — прізвище та ініціали автора статті;  рядок 3 -  науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (кожен співавтор з нового рядка), вирівнювання по правому краю; рядок 4 — назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери) українською мовою, рядок 5 -  назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери) та прізвище автора на російській та англійській мовах; рядок 6 — анотації статті - українською, англійською та російською мовами; рядок 7 — ключові слова - українською, англійською та російською мовами, далі — текст статті.

4.      Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 „Про  підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України" наукові статті, що подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття.

Постановка завдання (формулювання цілей статті).

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.

Література. Список використаної літератури (не менше 8-ми джерел) розміщується після статті у порядку згадування або у алфавітному порядку, друкується через 1,5 інтервалу, кеглем 14, шрифтом Times New Roman і оформлений згідно зі встановленими вимогами наказу ВАК № 63 від 26.01.2008 р.; посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад [1].

5.      Таблиці  (шрифт Times New Roman, кегль 12) розміщуються по тексту. Рисунки повинні бути згруповані та в чорно-білому форматі. Формат таблиць та рисунків лише книжний. Назви таблиць та рисунків потрібно виділяти напівжирним шрифтом. Формули (з стандартною технічною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування.

6.      До пакету документів обов’язково подається   "Заявка"   (див. додаток 1).

7.      Для аспірантів, здобувачів та авторів без наукового ступеня обов'язково додаються: витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті для друку і рецензія наукового керівника або іншого фахівця у даній галузі знань, який має науковий ступінь.

8.      Для аспірантів на першій сторінці статті робиться примітка внизу, в якій вказуються ініціали та прізвище наукового керівника, його науковий ступінь та вчене звання.

9.      Редакція не несе відповідальності  за викладену в статті інформацію. Автори відповідають за точність наведених у статті даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається. Текст статті автор повинен вичитати і завізувати, сторінки пронумерувати.

10.  Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає.

11.  Автору (авторам) статті висилається один авторський примірник. Про додаткові примірники попереджувати завчасно.

Додаток 1

ЗАЯВКА

на розміщення статті у Всеукраїнському науково-виробничому журналі

“Інноваційна економіка”

Прізвище_______________________________________________________________________

Ім'я____________________________________________________________________________

По батькові_____________________________________________________________________

Місце роботи____________________________________________________________________

Посада_________________________________________________________________________

Науковий ступінь________________________________________________________________

Вчене звання____________________________________________________________________

Назва статті_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Адреса та телефон для контактів та надсилання авторського примірника

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підтверджую своє бажання розмістити статтю у Всеукраїнському
науково-виробничому журнал “Інноваційна економіка”. Погоджуюсь з усіма висунутими редакційною колегією вимогами щодо змісту, обсягу, оформлення і порядку подачі матеріалів.

Дата                                                                                                                         Підпис

 

 

Відшкодування витрат за оформлення, друк і відправку матеріалів, надрукованих у журналі складають 20 грн. за сторінку, оформлену відповідно до вимог.

 

 

Кошти відправляти поштовим переказом на адресу:

Довгань Ользі Михайлівні

Тернопільський інститут АПВ

вул. Тролейбусна, 12

м. Тернопіль

46027

 

 

Адреса для листування:

Тернопільський інститут АПВ

вул. Тролейбусна, 12

м. Тернопіль

 46020

 

 

Тел. роб. (0352) 513160;

Тел. моб. 098-942-08-82

Еmail: olga_dovgan@ukr.net

Web: http://www.conftiapv.at.ua/index/innovacijna_ekonomika/0-13