Повний текст

ВАЖЕЛІ І МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААНУ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЙ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
організовують
науково-практичну Інтернет – конференцію
ВАЖЕЛІ І МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
9-10 грудня 2010 р.

На конференцію приймаються матеріали:
викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, докторантів, слухачів магістратури, представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств і комерційних фірм, фінансових та інших установ, чия діяльність має відношення до тематики конференції

В розрізі тематики конференції заплановано висвітлення наступних питань:
1. Проблеми управління національним господарством
2. Економіка і менеджмент підприємств
3. Бухгалтерський облік, аудит і аналіз
4. Теорія і практика маркетингу і логістики
5. Фінанси і грошовий обіг
6. Економіка природокористування
7. Екологізація економічного розвитку галузей і підприємств
8. Інноваційно-інвестиційний менеджмент
9. Формування конкурентоспроможного ринку ресурсів і продукції
10. Удосконалення земельних відносин і збереження продуктивного потенціалу землі
11. Використання потенціалу дрібних селянських господарств
12. Підвищення ефективності функціонування фермерських господарств
13. Державне регулювання і підтримка розвитку сільського господарства
14. Розвиток сервісного забезпечення сільського господарства
15. Розвиток транскордонного співробітництва
16. Конкурентоспроможність територій
17. Вирішення демографічних проблем
18. Стратегічне планування розвитку економіки
19. Ресурсо-енергозберігаючі технології виробництва
20. Використання біотехнологій для виробництва біопалива і екологічної продукції
21. Ландшафтно-рекреаційний розвиток сільських територій і аграрного туризму
22. Становлення і розвиток туристичного бізнесу
23. Кластеризація економіки
24. Оптимізація структури і розмірів підприємств

Термін подання матеріалів на конференцію завершується 3 грудня 2010 року.

Для обговорення і дискусій матеріали конференції будуть висвітлені на web-сайті www.conftiapv.at.ua в дні проведення конференції.
За розглянутими матеріалами будуть розроблені пропозиції для виробництва.

Матеріали конференції будуть опубліковані окремим виданням,
яке буде направлене всім учасникам конференції.
Крім цього, кожному учаснику буде вислана програма конференції і сертифікат.


Умови участі в конференції та публікації тез

1. Форма участі в конференції: заочна.
2. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді.
3. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
4. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету: заявку на участь; матеріали доповіді; скановану копію квитанції. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Ivanov; Tezy_Ivanov; Kvytanciya_Ivanov.
5. Відшкодування витрат за проведення конференції, публікацію і пересилку друкованих матеріалів здійснювати:
– для вітчизняних учасників в сумі 75 грн. поштовим переказом:
Погребняк Іванні Іванівні
Тернопільський інститут АПВ
вул. Тролейбусна, 12,
м. Тернопіль, Україна, 46027 – для іноземних учасників в сумі 15 USD будь-яким зручним грошовим переказом на ім’я:
Погребняк Іванні Іванівні
Тернопільський інститут АПВ
вул. Тролейбусна, 12,
м. Тернопіль, Україна, 46027

Вимоги щодо оформлення матеріалів

1. Учасник має право представити тільки одну доповідь, яка раніше не публікувалася.
2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – дві особи.
3. Обсяг матеріалів – до 3-х сторінок, які не нумерувати;
4. Формат – А4, гарнітура – MS Word (версія нижче 2007).
5. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
6. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.
7. У верхньому правому куті – ім’я та прізвище автора (жирним), вчений ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто.
8. Нижче–через один інтервал–назва доповіді (великими жирними літерами по центру).
9. Нижче–через один інтервал–текст доповіді (тез).
10. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.
11. В кінці тексту–через один інтервал–наводяться Література (жирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.
12. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.
13. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.
14. За бажанням, учасники конференції можуть подати наукову статтю для публікації у науково-виробничому журналі „Інноваційна економіка”, що включений у перелік фахових видань, напрям „економічні науки”. Умови подання статей розміщені на web-сайті.

Заявка
на участь в науково-практичній конференції на тему
„______________________________________”, яка відбудеться „___” __________ 2010 р.

Прізвище, ім’я та по батькові ___________________________________________
Наукова ступінь, вчене звання __________________________________________
Місце роботи, посада (навчання) ________________________________________
Назва доповіді _______________________________________________________
Поштова адреса ______________________________________________________
Телефони (мобільний, домашній, робочий) _______________________________
E-mail ______________________________________________________________

Контактна особа:
Погребняк Іванна Іванівна
Телефон: 097-709-72-57; 0352-51-31-60
Факс: 0352-43-61-44
E-mail: conftiapv@gmail.com
Web: www.conftiapv.at.ua