Повний текст

«Податкові новації в контексті економічних реформ в Україні»

Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Факультет фінансового управління

Кафедра оподаткування

запрошує Вас взяти участь у роботі

Міжнародній науково-практичній

інтернет-конференції

«Податкові новації в контексті економічних реформ в Україні»

яка відбудеться в 11-12 листопада 2010 року на Інтернет-сайті www.taxation.lg.ua

 

Теоретичним підгрунтям Інтернет-конференції є Круглий стіл з проблем оподаткування, який щорічно проводиться кафедрою оподаткування СНУ ім. В. Даля та у рамках якого зорієнтовано тематичні напрями роботи конференції.

 

За підсумками роботи Круглго столу планується видання колективної монографії.

Монографія є логічним продовженням наукових дискусій, які виникають під час засідання Круглого столу та розвитку наукової думки щодо сучасних проблем оподаткування.

До монографії приймаються наукові роботи фахівців з науковим ступенем, аспірантів (при наявності резенції наукового керівника) та провідних фахівців – практиків.

 

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних і проектних організацій, підприємницьких структур та інших організацій, чия діяльність має відношення до тематики конференції.

Для участі у роботі конференції необхідно до 10 листопада 2010 року надіслати (в електронному варіанті) на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається), тези доповідей та копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Інформація щодо умов проведення конференції розміщена на сайті:

www.taxation.lg.ua

 

Тематичні напрями роботи Конференції:

 

·      податкові новації та інноваційно-інвестиційний розвиток;

·      податкове стимулювання ресурсозбереження та охорони навколишнього середовища;

·      зниження податкового тиску на бізнес-середовище, зменшення рівня тінізації;

·      гармонізація податкової системи України до вимог ЄС;

·      морально-етичні аспекти податкового реформування щодо створення українського громадянського суспільства;

·      оновлення інституційно-правового забезпечення функціонування податкової системи України.

 

Через добу після надсилання матеріалів на електронну адресу info@taxation.lg.ua або lihonosova@bk.ru факт їх надходження необхідно перевірити.

 

Після отримання організаційним комітетом наданих матеріалів та прийняття редакційним комітетом їх до друку, учасникам буде додатково повідомлені фінансові умови участі у конференції

за тел. +3 8 (050) 278-27-59 або через e-mail: info@taxation.lg.ua чи lihonosova@bk.ru

 

Видання матеріалів конференції

За результати роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей учасників, які будуть розміщені на Інтернет сайті www.taxation.lg.ua та надіслані їм за вказаною у заявці адресою. Приїзд та особиста участь в конференції не передбачається!

Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування рукописів наукових праць.

Правила подання та оформлення ТЕЗ доповідей

1.       До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.

2.       Матеріали повинні бути представлені українською, англійською,  російською мовами.

3.       Електронний варіант тез, заявки на участь та сканованої квитанції передаються електронною поштою, при цьому прикріплені файли слід називати на латині, наприклад: Tezy, Zayavka, Kvutanciya.

4.       Обсяг тез до 3 сторінок.

5.       Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5.

6.       Загальна схема побудови тез:

§  прізвища та імена авторів, установа, місто – у правому верхньому кутку;

§  назва тез – великими літерами, по центру.

7.       Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.

8.       Літературні джерела нумеруються відповідно до порядку згадування в тексті. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Список літератури наводиться наприкінці статті бібліографічним списком джерел на мові оригіналу.

9.       До тексту тез без узгодження з автором можуть бути внесенні редакційні правки.

10.   Роботи, що не відповідають вимогам, не розглядаються. 

11.    Учасникам конференції буде надіслано збірник тез доповідей за матеріалами конференції після 15 грудня 2010 року.

 

Вимоги щодо оформлення та подання розділів до колективної монографії будуть додатково повідомлені на сайті www.taxation.lg.ua або за тел.

(0642) 500-748, 050 2782759 Анна Сергіївна

 

Електронний варіант подання матеріалів: електронний варіант заявки, тези та копії квитанції про оплату приймаються до 10 листопада 2010 р. Вказані документи просимо надсилати на електронну адресу: info@taxation.lg.ua або lihonosova@bk.ru

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голубенко О.Л. - д.т.н., професор, ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, голова орг.комітету.

Калінеску Т.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри оподаткування СНУ ім. В. Даля.

Антіпов О.М. – к.е.н., голова Державної податкової адміністрації в Луганській області.

Рамазанов С.К. - – д.е.н., д.т.н., професор, декан факультету інноваційної економіки і кібернетики, завідувач кафедри економічної кібернетики СНУ ім. В. Даля.

Даніч В.М. – д.е.н., професор, декан факультету менеджменту СНУ ім. В. Даля.

Заблодська І.В. - д.е.н., професор, Директор Луганської філії НАН України.

Чиж В.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри контролю і аудиту СНУ ім. В. Даля.

Житна І.П. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аналізу господарської діяльності СНУ ім. В. Даля.

Житний П.Є. - д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи СНУ ім. В. Даля.

Костирко Л.А. - д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів СНУ ім. В. Даля.

Дроботенко С.П. – начальник Управління економікою Луганської міської ради.

Бруно Холист – д.ю.н., професор, Ректор Вищої Школи менеджменту у м. Варшаві (Польща).

Юзеф Закжевски – к.е.н., президент L&J Techtrading Sp. z o.o. м. Варшава (Польща).

Людмила Левашова – к.е.н, вице-президент, директор Департамента міжнародних зв’язків L&J Techtrading Sp. z o.o. м. Варшава (Польща)

 

З А Я В К А

на участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції

«Податкові новації в контексті економічних реформ в Україні»

Прізвище __________________________________

Ім’я _______________________________________

По-батькові ________________________________

Науковий ступінь, вчене звання________________

Місце роботи (навчання) _____________________

Посада ____________________________________

Науковий керівник (для студентів та аспірантів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада _________________

___________________________________________

 

Назва доповіді ______________________________

Назва секції________________________________

 

Координати для зв’язку:

Поштова адреса для пересилання збірника

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Контактний телефон_________________________

Е-mail: ____________________________________

Дата ________________ Підпис _______________

 

www.taxation.lg.ua

info@taxation.lg.ua